ENGLISH
 JAUNUMI
 Svētdarbības
 Sprediķi
 Diakonija
 Svētdienas skola
 Grāmatu galds
Bībeles izdevumi un skaidrojumi
Kam tic luterāņi
Sprediķi
Kristīgais dzīves veids
DZĪVĪBAS VĀRDS
Teologu biogrāfijas
Lūgšanu literatūra
Bērnu literatūra
Dziesmu grāmatas
Apoloģētika,publicistika,kr.darbi
 Mazais katehisms
 Video galerija
 Sadraudzības nams
 Ziedojumi
Meklēšana

 

 Kristīgais dzīves veids

 
 Nosaukums:

Autors:

Izdevējs:


Apraksts:

 
DZĪVE KOPĪBĀ
 
D. Bonhēfers

Luterisma mantojuma fonds

Grāmata risina būtisku teoloģisku tēmu - indivīds un kopība. Kopība nekādā gadījumā nedrīkst "aprīt" indivīdu, tomēr, pēc Bonhēfera domām, kristietim ir neiespējami dzīvot kā izolētam indivīdam. Un - tas ir īpaši svarīgi - Bonhēfers runā nevis par "parastu" kopību, bet reālu mistisku kopību Kristū. /Juris Rubenis/

 
Nosaukums:

Autors:

Izdevējs:

Apraksts:

SEKOŠANA KRISTUM

D. Bonhēfers

Luterisma mantojuma fonds

Lēta žēlastība ir žēlastība bez sekošanas Kristum, žēlastība bez krusta un žēlastība bez dzīvā, par cilvēku tapušā Jēzus Kristus. Dārgā žēlastība ir Evaņģēlijs, kas arvien jāmeklē, dāvana, kura jālūdz, durvis, pie kurām jāklauvē. Tā ir dārga, jo tā aicina sekot, tā ir žēlastība, jo aicina sekot Jēzum Kristum; tā ir dārga, jo tā cilvēkam maksā dzīvību, tā ir žēlastība, jo tā dāvina dzīvību; tā ir dārga, jo tā nosoda grēku, tā ir žēlastība, jo attaisno grēcinieku. Žēlastība ir dārga vispirms tāpēc, ka tā ir bijusi dārga Dievam, maksājusi Viņa Dēla dzīvību – “jūs esat dārgi atpirkti”–, un mums nevar būt lēts tas, kas ir dārgs Dievam. Tā ir žēlastība vispirms tāpēc, ka Dievs Savu Dēlu netaupīja mūsu dzīvības dēļ, bet To atdeva par mums. Dārgā žēlastība ir Dieva tapšana par cilvēku. “Tas lai ņem savu krustu.” Krusts ir jau sagatavots no paša sākuma, tas ir tikai āpaceļ. Taču, lai neviens nedomātu, ka viņam pašam ir jāmeklē sev kāds krusts un patvaļīgi jāuzņemas kādas ciešanas, Jēzus māca, ka katram ir sagatavots savs krusts, Dieva noteikts un piemērots. Viņam ir jānes viņam noteiktais ciešanu un atmestības lielums. Katram ir cits mērs. Vienu Dievs pagodina ar lielām ciešanām un dāvina viņam martirija žēlastību, bet citam neļauj, ka viņš tiktu kārdināts pāri saviem spēkiem. Taču tas ir viens un tas pats krusts. /D.Bonhēfers/ 
 Nosaukums:

Autors:


Izdevējs:


Apraksts:

 
JĒZUS - MŪSU LIKTENIS
 
V. Bušs

Luterisma mantojuma fonds

Grāmta ir autora centrālā sludināšanas kardinālā tēma, kur autors uzrunā katru indivīdu caur Jēzu Kristu atsevišķi.

 Nosaukums:


Autors:


Izdevējs:


Apraksts:

LAULĪBA STARP RADĪŠANU UN MŪŽĪBU
 
Guntars Baikovs, Jana Baikova

Luterisma mantojuma fonds

"Mācītāja Guntara Baikova un viņa sievas Janas sarunas veidā tapusī grāmata ir vērtīgs ieguvums lasītājiem, kuri vēlas uzzināt vai atsvaidzināt savas zināšanas par laulības biblisko pamatu. Grāmata iedrošina lasītāju izvēlēties mūsdienās ne tik populāru ceļu – meklēt atbildes jautājumiem par laulību Rakstos, ne ārpus tiem. Ieskats katram laulātajam un laulībai kopumā nozīmīgajā radīšanas un grēkā krišanas stāstā bagātina lasītāja izpratni par vīra un sievas attiecību ikdienu un laulības vērtību Dieva acīs.
Mg.Theol. Voldemārs Lauciņš

Uzreiz gan jāsaka, ka Dieva atklāsme Svētajos Rakstos – Bībelē – nepiedāvā konkrētas atbildes uz visiem jautājumiem, kādus saistībā ar laulību būtu iespējams izdomāt un uzdot. Tomēr šajā grāmatā mēģināsim īsumā aplūkot tās lietas, kuras mums ir skaidri atklātas. Un to nav maz. Varētu pat teikt, ka pilnībā pietiekami, lai mēs spētu izprast laulības būtību un tās pareizu lietojumu.
Guntars Baikovs

Nosaukums:

Autors:

Žanrs:

Izdevniecība:

Apraksts:

GALDA RUNAS
 
Mārtiņš Luters

Galda runas

Luterisma mantojuma fonds

Mārtiņa Lutera galda runu izlasi sastādījis viņa pētnieks Georgs Buhvalds (1859-1947). Grāmatas autors raksta: "Lai izcilu cilvēku iepazītu tuvāk, rodas pamudinājums ielūkoties viņa mājas dzīvē ... mājās Luters jutās brīvi un nepiespiesti, atbilstoši savam atklātajam un godīgajam raksturam. Taču ir dabiski, ka arī acumirkļa noskaņojums, miesīgas grūtības, nepatikšanas un amata rūpes mājas sarunās izpaudās spēcīgāk un tiešāk nekā vārdos, kas izteikti no kanceles vai rakstītos darbos". 
 
 Nosaukums:


Autors:


Izdevējs:


Apraksts:

 
MĪLESTĪBA, PATIESĪBA, ŽĒLASTĪBA
 
Pērs Anderss Grunnans

Luterisma mantojuma fonds

Kristīgais katehisms.

 


 
 
 Nosaukums:
 
Autors:

Izdevējs:


Apraksts:

 
VIENOTI EVAŅĢĒLIJĀ

Frīdemans Hebarts

Luterisma mantojuma fonds

Kristīga  mācība

 Nosaukums:

Autors:

Žanrs:

Izdevniecība:

Apraksts:

DIENIŠĶĀ MAIZE
 
Karls Frederiks Vislofs

Ikdienas Rakstu lasījumi un pārdomas

Luterisma mantojuma fonds

Grāmata paredzēta ikdienas Rakstu pārdomām, kur autors skaidrojumos cenšas dot praktiskus padomus dzīves situācijās saistībā ar Mācību.
Nosaukums:


Autors:


Žanrs:

Izdevējs:

Apraksts:

PAR KRISTĪGAS DZĪVES PRINCIPIEM

Sastādījis LELB arhibīskaps Jānis Vanags

Kristīgās dzīves principi

Jumava

kristietība sākas ar eņģeļa vēsti: "Es jums pasludinu lielu prieku!" Kādēļ tieši prieka cilvēkiem tik bieži trūkst? Garīgajā dzīvē tikai viena lieta rada īstu prieku - paklausība Kristum. Paklausība un prieks var šķist nesavienojami, taču iekšējās dzīves likumības bieži ir pārsteidzošas. Sarunas par kristīgās dzīves principiem ir pieskāriens ceļam uz garīgo izaugsmi, tātad ceļam uz patiesu prieku. /Arhibīskaps Jānis Vanags/Nosaukums:


Autors:

Žanrs:


Izdevējs:


Apraksts:

DIEVA VĀRDS KATRAI GADA DIENAI / 2.izdevums/

K.O.Rozeniuss

Ikdienas Rakstu lasījumi un pārdomas

Luterisma mantojuma fonds

Grāmata paredzēta ikdienas Rakstu pārdomām, kur autors skaidrojumos cenšas dot praktiskus padomus dzīves situācijās saistībā ar Mācību.

____________________________________________________________________

Nosaukums:

Autors:

Izdevniecība:


Apraksts:

Kristus krusts
 
Džons Stods


Luterisma mantojuma fonds


Džona Stota (dzimis 1921. gadā Londonā) rūpīgā krusta nozīmes analīze mums atklāj, kā krusts visu pārveido, sniedzot mums jaunas, pielūgsmes pilnas attiecības ar Dievu, jaunu un nosvērtu sevis izpratni, jaunu pamudinājumu nodoties misijai, jaunu mīlestību pret mūsu ienaidniekiem un jaunu drosmi ciešanās stāties pretī apmulsumam.


 Nosaukums:Autors:

Izdevējs:

Žanrs:


Apraksts:

SVĒTO RAKSTU APCERES KATRAI DIENAI (draudzes bibliotēkā)

Dr. Mārtiņš Luters

Augsburgas institūts,2003

katrai dienai paredzēti Bībeles lasījumi


Grāmata paredzēta ikdienas Svēto Rakstu lasījumiem un pārdomām par tiem.Rakstu skaidrotājs ir Dr.Mārtiņš Luters, kuram piemita dziļa Rakstu  izpratne un brīnišķīga spēja tos izskaidrot cilvēkiem.


Nosaukums:


Autors:

Izdevējs:


Žanrs:


Apraksts:

SVĒTO RAKSTU APCERES KATRAI DIENAI

Dr. Mārtiņš Luters

Luterisma mantojuma fonds, 2007

katrai dienai paredzēti Bībeles lasījumi

grāmata paredzēta ikdienas Svēto Rakstu lasījumiem un pārdomām par tiem.Rakstu skaidrotājs ir Dr.Mārtiņš Luters, kuram piemita dziļa Rakstu  izpratne un brīnišķīga spēja tos izskaidrot cilvēkiem. Nosaukums:


Autors:

Izdevējs:


Žanrs:


Apraksts:
DARIET PAR MĀCEKĻIEM KRISTĪDAMI

Roberts Kolbs


Luterisma mantojuma fonds

Svētās Kristības izskaidrojums

Grāmata sniedz īsu, taču pietiekami bagātīgu ieskatu Kristības kā sakramenta saistībā ar kristīgo liecināšanu, ko definējis pats Kristus, sacīdams: "Ejiet, dariet par mācekļiem kristīdami un mācīdami." Šī darba mērķis ir rosināt pārdomas par to, kā kristieši varētu runāt par Kristību ar cilvēkiem, kurus Svētais Gars tikko sāk vest pie ticības.


 Nosaukums:

Autors:

Izdevējs:


Žanrs:

Apraksts:
Labā vēsts šodien

Roberts Kolbs

Luterisma mantojuma fonds

Evanģēlisma teoloģija

Vēstures zinātņu doktors R.Kolbs ir Sentluisas (ASV) Konkordijas semināra Misijas institūta direktors un Sistemātiskās teoloģijas katedras profesors. Viņš vairākkārt ir viesojies Latvijā, un mums ir bijusi brīnišķīga iespēja klausīties viņa pasniegtās lekcijas, kurās tika runāts arī par kristiešu misijas darbu pasaulē. Mūsdienu sabiedrībā ikviens kristietis ir aicināts apliecināt, kāda ir Evaņģēlija nozīme viņa dzīvē. Kristieša dzīve pati par sevi ir pastāvīga liecība citiem. Bet vai tā vienmēr atspoguļo to, ka Jēzus ir īpaši svarīgs mūsu dzīvē ? Tādēļ ir nepieciešams to pastāvīgi uzlabot, pilnveidot un bagātināt ar jaunām zināšanām. Šī grāmata ir mēģinājums palīdzēt kristiešiem būt iejūtīgiem pret vajadzībām, ko pauž viņu neticīgie draugi un paziņas, un, izmantojot Bībeles bagātīgos apsolījumus, pasludināt Evaņģēlija vēsti uzrunājot katru no šiem cilvēkiem individuāli.


 Nosaukums:

Autors:

Izdevējs:

Žanrs:

Apraksts:
Debesu valstības atslēgas

Dž.KroninsRKB misija Ķīnā


 Kontakti


 

Copyright 2006; Created by MB Studija »