ENGLISH
 JAUNUMI
 Svētdarbības
 Sprediķi
 Diakonija
 Svētdienas skola
 Grāmatu galds
 Mazais katehisms
 Video galerija
 Sadraudzības nams
 Ziedojumi
Meklēšana

 
 
“Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. 
Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti.” (pravietis Jesaja 53:5)
 
 
Pēdējie laiki

Jaunums Grāmatu galdā!

2020. gada nogalē Luterisma mantojuma fonds ir  izdevis  Tomasa P. Nāsa grāmatu “Pēdējie laiki: Jēzus nāks drīz”. Grāmatai ir divas daļas.
Autors raksta “Tā kā Bībele ir vienīgais drošais avots attiecībā uz nākotni, šīs grāmatas mērķis ir ar Dieva žēlastību izklāstīt, kas Bībelē ir teikts par pēdējiem laikiem.”
Grāmatas otrajā daļā ir apkopotas galvenās novirzīšanās, kas ir raksturīgas konservatīviem kristiešiem, un parādīts, kā tās ir pretrunā Bībeles vienkāršajai mācībai.
Cena: EUR 6

 
 

“ SAVU MIERU ES JUMS DODU”. (Jņ.14)


MEŽAPARKA DRAUDZES GARĪGĀ DZĪVE PĒC “ĀRKĀRTAS STĀVOKĻA”.


UZ ZEMES – “ĀRKĀRTAS STĀVOKLIS” – VAI ARĪ DEBESĪS?

 “Ārkārtas stāvoklis” – šie bieži dzirdētie vārdi mūsu zemē, tautā un Baznīcā, ļoti labi raksturo cik ļoti mainījās mūsu dzīve pēdējā laikā. Izmaiņas savā ikdienā piedzīvoja katrs cilvēks, sākot no visjaunākā līdz vecākajam. No daudzām ierastām un ikdienišķām lietām mums pēkšņi vajadzēja atteikties un kopā iet pretim “lielajam nezināmajam”. 

VAI SAKRITĪBA?

Lielākā daļa no “Ārkārtas situācijas” mūsu zemē sakrita ar Baznīcas gada SVĒTKU laiku pirms un pēc Lieldienām. Vispirms Kristus ciešanu piemiņas laiks (40 dienas pirms Lieldienām), tad Klusā nedēļa, Lieldienas, Debesbraukšanas diena (40 dienas pēc Lieldienām) un visbeidzot nesenie Vasarsvētki. Ir pagājuši Baznīcas lielie svētki un 9. jūnijā ir beidzās arī “Ārkārtas situācija”. Tā vien šķiet, ka tā nebija sakritība, bet drīzāk Dieva griba, lai līdzās šajā mūsu kopīgajā ciešanu ceļā, mēs skaidrāk ieraudzītu un dziļāk piedzīvotu Dievu. Ļoti cerams, ka šis jautājumiem un pārdomām bagātais posms, cilvēkus mūsu zemē mudinās vairāk meklēt Dievu un tos, kuri ir jau kopā ar Viņu – iemīlēs savu Kungu Jēzu Kristu vēl karstāk. ☺

PALDIES DIEVAM – VIENS SOLIS NOSTAIGĀTS!

Mūsu Baznīcā un draudzē, mēs kopā gājām cauri šim laikam, kuru Dievs ar Savu svēto ziņu ļāva mums piedzīvot. Šodien ar prieku un pateicību Dievam varam atskatīties atpakaļ uz šo gājumu.  Draudzes garīgā dzīve – Dieva kalpošana mūsu vidū nebija mitējusies. Vēl vairāk – tā kļuva intensīvāka un plašāka. Draudzes dievkalpojumi, ģimeņu bikts svētbrīži, mājapmeklējumi, svētbrīži mājās, rosība ap dievnama pagalmu, savstarpējā komunikācija, aizlūgšanas, attālinātie Iesvētes kursi un cilvēku slēpes pēc Dieva – tas viss prasīja no draudzes kalpotājiem vairāk laiku, pūļu un garīgā spēka. Paldies viņiem par to!!! Paldies Dievam, ka Viņš aicina un sūta kalpotājus, kuriem ir prieks un Dieva spēks kalpot šai laikā! ☺

KĀ TURPINĀSIM?

Valstī no 9. jūnija ir atcelti daudzi ierobežojumi, bet diemžēl tie ļoti maz ietekmē tās draudzes, kurām ir mazi dievnami. Mežaparka dievnams ir viens no mazākiem Latvijā, tāpēc turpmākajā draudzes garīgajā dzīvē maz kas var tikt mainīts.  Lai gan valstī ir palielināts pieļaujamo dalībnieku skaits pulcējoties, bet ir saglabāti 2m distance, kas ir jāievēro gan iekštelpās gan ārpus tām. 

DIEVKALPOJUMI

Lai draudze arī turpmāk varētu nodrošināt Dieva kalpošanu, baznīcēni tiek aicināti uz dievkalpojumiem:

TREŠDIENĀS: plkst. 19:00

SVĒTDIENĀS: plkst. 10:00


BĪBELES STUNDAS 

CETURTDIENĀS: plkst. 19:00 – 21:00


IESVĒTES KURSI:

TREŠDIENĀS PĒC DIEVKALPOJUMA


MĀCĪTĀJA PIEŅEMŠANA

TREŠDIENĀS PIRMS DIEVKALPOJUMA 


ĢIMENES VAI PRIVĀTS BIKTS SVĒTBRĪDIS

PIESAKIET TO PIE MĀCĪTĀJA T: 29 19 12 89


Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un 

Svētā Gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem!


Mīlestībā mācītājs Ilmārs


 
 

KAS NOTIKA ŠAJĀS            
LIELDIENAS – 40 DIENĀS – DEBESBRAUKŠANA


Ir gaviļu laiks pēc Jēzus Kristus Augšāmcelšanās un 40 dienas pēc
Lieldienām mēs svinēsim Debesbraukšanas dienu.

Ko Jēzus darīja pēc Augšamcelšanās? Svētie Raksti atklāj, ka pēc
40 dienām Jēzus “.. tika pacelts, un padebess Viņu uzņēma prom no viņu
acīm”. (Ap.d. 1).

Bet kas notika līdz tam? Šis ir tāds kā pārejas laiks, kurā Jēzus
parādījās vairākas reizes mācekļiem un sagatavoja tos kādam īpašam
uzdevumam.

Kas tas ir par uzdevumu? To Jēzus dod saviem mācekļiem, kuri
toreiz bija nometušies Viņa priekšā ceļos: “Tāpēc eita un darait par
mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā,
20 tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie
jums ik dienas līdz pasaules galam.”(Mt28)

Ko mācekļi mācījās? Tas bija ļoti intensīvs mācīšanās laiks
mācekļiem, kurā viņi mācījās saprast, ka viņu kungs ir klātesošs pie viņiem
arī tad, kad tie Viņu neredz un nesajūt.

Līdz ar lielo uzdevumu, būt par Jēzus Kristus lieciniekiem visā
pasaulē, mācekļi saņem arī apsolījumu, ka viņu Kungs paliek pie viņiem ik
dienas līdz pasaules galam. Viņiem turpmāk pašiem ir jāmācās dzīvot kopā
ar Jēzu savādāk kā līdz šim un jāmāca tas arī pārējiem.

Kāpēc Jēzus pēc Augšāmcelšanās nevarēja palikt pie savējiem, bet
jādodas pie Tēva?
Mācekļi vēl mācījās, kā Debesbraukšana iezīmē jaunu
Kunga klātbūtni ne tikai pie viņiem vien, bet pie visiem cilvēkiem visā,
pasaulē un visos laikos.

Kur ir Jēzus Kristus šodien? Viņš dzīvo Savā Vārdā un
Sakramentos. Viņa Evaņģēlijam un sakramentiem piemīt īpašs spēks, kas
uzvar pasauli, grēku, velnu un nāvi. Tāpēc Viņa Evaņģēlijs spēj mums atvērt
un dāvāt svētlaimi jau šeit. Tāpēc – ne vien Kristus šajā pasaulē ir pie mums
ik dienas līdz pasaules galam, bet arī mēs līdz ar Viņu noslēpumainā veidā
esam pie Viņa debesīs ik dienas līdz pasaules galam.

Kā dzīvot kopā ar Jēzu ikdienas? Jēzus pirms aiziešanas vairākkārt
atgādināja un mācīja, lai tikai Viņa mācekļi paliktu kopā ar Viņu, …paliktu
Viņā, … Ja vien paliekam Dieva Dēlā, palikdami Viņa vārdos un
sakramentos, tad mūsu dzīvība ir līdz ar Viņu tiek pasargāta debesīs!

MEKLĒSIM KĀ PALIKT KOPĀ AR JĒZU ŠAJĀ LAIKĀ!
ATRADĪSIM JĒZU VIŅA PAŠA VĀRDOS UN SAKRAMENTOS!
PRIECĀSIMIES, KA VIŅŠ IR AR MUMS LĪDZ PASAULES GALAM!

 

“UN REDZI, ES ESMU PIE JUMS IK DIENAS

LĪDZ PASAULES GALAM.”
(Mateja Evaņģēlijs 28)

Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un Svētā Gara

sadraudzība lai ir ar jums visiem!

Mīļie brāļi un māsas Kristū, Dieva mīļotie! Mežaparka draudzes
locekļi, katehūmeni un viesi! Arī pēc Lieldienām aicinām turpināt sekot
augšāmceltajam Kungam Jēzum Kristum. Paliksim kopā ar Jēzu Kristu
savās mājās vai dievnamā, sastopot Viņu svētajā Vārdā un Sakramentos.
Aicinu piedalīties dievkalpojuma tiešraidēs tīmeklī svētdienās mūsu
draudzes mājaslapā Facebook vai klātienē. Apmeklējot dievkalpojumu ir
jālieto roku dezinfekcijas līdzeklis pie ieejas un 2 m atstarpe starp
draudzes locekļiem. Sargāsim sevi un citus, lūgsim cits par citu.

Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
trešdienās plkst. 19:00

 
 

KĀ SVĒTĪT SVĒTDIENU LAIKĀ, KAD TIEKAM AICINĀTI PALIKT MĀJĀS?

 

DRAUDZES GARĪGĀ DZĪVE ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ..
Jēzus saka: “UN REDZI, ES ESMU PIE JUMS IK DIENAS LĪDZ PASAULES GALAM.” (Mt.28)

Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums visiem!
Mīļie brāļi un māsas Kristū, Dieva mīļotie! Mežaparka draudzes locekļi, katehūmeni un viesi!


KLUSĀ NEDĒĻA.
Ar svētdienu pēc mūsu Baznīcas gada kārtības, sāksies Klusā
nedēļa
, kas tiks noslēgta ar Lieldienām. Šajās dienās mūsu
dievnama durvis būs atvērtas ierastajos dievkalpojumu laikos.

Pūpolsvētdienā, 3 aprīlī plkst. 10:00 – 12:00
Zaļā ceturtdienā, 9. aprīli plkst. 19:00 – 20:00
Lielā piektdienā, 10. aprīlī plkst. 10:00 – 12:00
Klusajā Sestdienā, 11. aprīlī plkst. 22:30 – 01:00
1.Lieldienās, 12.aprīlī plkst. 10:00 – 12:00


Aicinu draudžu locekļus pievienoties šajos laikos savās mājās
un kopīgi svinēt dievkalpojumus līdz ar visu Kristīgo Baznīcu.
Svētbrīža kārtību atradīsi zemāk ar paredzētajiem lasījumiem
attiecīgajai dienai.

ZIŅA.
2.aprīlī mūsu Baznīcas vadītāji kārtējo reizi tikās ar Tieslietu
ministrijas pārstāvjiem videokonferencē!
Sarunu galvenais temats bija Lieldienas.
Valdība raizējas par to, vai Lieldienu svētki nepulcinās ļaužu
masas, kurās drošības pasākumus ievērot nebūs iespējams. Kā jau
bija paredzams, nekādas atlaides svētku pasākumiem netiks dotas.
Drīzāk pretēji. Sarunu laikā tika meklēts kompromiss, kurš
valdībai būtu pieņemams un netiktu izsludināti nekādi totāli
aizliegumi. Tāpēc mums pagaidām ir rūpīgi jāievēro līdzšinējie
noteikumi. Proti, lielajos svētkos jāmudina draudzes locekļiem
palikt mājās, bet dievnamā lūgšanu laikos ir jāievēro 2 m distance.
Mēģināsim mūsu kalpošanu izvērtēt no šāda viedokļa.
Sargāsim sevi un citus, lūgsim cits par citu.

Lai mūs svētī un pasargā mīļais Dievs!
Mīlestībā mācītājs Ilmārs Rubenis

DR. MĀRTIŅA LUTERA PAMĀCĪBA MĒRA LAIKĀ
Mūsu ticības tēvs Mārtiņš Luters šiem laikiem ir uzrakstīji
ļoti vērtīgu un pamācošu rakstu, kas noder ļoti labi noder šodien arī
mums.
Šeit var ar to iepazīties: http://www.lmf.lv/lutera-pamaciba-mera-
laika/

 lasīt tālak »

Šis ir mājas svētbrīža piemērs, ko mēs varam lietot, kad netiekam uz baznīcu. Ieteiktu to turēt svētdienās plkst. 10:00 un trešdienās plkst. 19:00, tā esot kopā garīgi ar to draudzi, kas svin dievkalpojumu dievnamā. Labi būtu to darīt pie mājas altāra vai stāvot pret krusta zīmi. Kad esiet / esi nostājies, tad turpini sekojošā secībā.

1. IEVADA SVĒTĪBA
Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. (Apzīmē sevi ar svēto
krusta zīmi +)

2. SVĒTO RAKSTU LASĪJUMS
(Piemēram, no Baznīcas Gadagrāmatas vai LELB mājaslapas
http://www.lelb.lv/lv/?ct=lasijumi.)
3. LASĪJUMS NO KRISTĪGĀS LITERATŪRAS
Šeit var lasīt sprediķi vai Sv.Rakstu apceres katrai dienai, ko uzrakstījis
kāds no luetrāņu mācītājiem un kuru darbus mēs varam atrast savās mājās
vai iegādāties baznīcā. Piem.: M.Luters, K.O.Rozeniuss, K.F.Vislofs,
V.Bušs, J.Imbergs, R.Slenczka, R.Feldmanis u.c..
Lasāmus un klausāmus materiālus var atrast arī šeit: http://robertsfeldmanis.lv/ http://www.lmf.lv/

4. APUSTUĻU TICĪBAS APLIECĪBA
Es ticu uz Dievu Tēvu, Visuvaldītāju, debess un zemes Radītāju; un uz
Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no
Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta,
krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visuvaldītāja Tēva, labās
rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz Svēto
Garu, vienu svētu kristīgu Baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu,
miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen.
5. DZIESMA
(Var dziedāt no mūsu dziesmu grāmatām)
6. LŪGŠANA / AIZLŪGUMI
(Dziesmu grāmatas sadaļā LŪGŠANAS vai brīva lūgšana.
Lūgšanu COVID – 19 izplatības laikā var atrast šeit:
http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=2700 )
7. MŪSU TĒVS
8. NOSLĒGUMS

Lai mūs svētī un pasargā visspēcīgais Dievs – Tēvs un Dēls un Svētais
Gars! Āmen. (Apzīmē sevi ar svēto krusta zīmi +)

 
Mācītājs ir pieejams sazvanoties vai satiekot iepriekš norunātajā laikā.
Trešdienās iepriekš piesakoties: Daina 29394399;
Citās dienās māc. Ilmārs 29191289
Privāta saruna, grēksūdze, kopīga lūgšana, laulības, slimnieka
apmeklējums, kristīga izvadīšana vai vienkārši saruna pie tējas.
 

III Bauslis
Tev būs svēto dienu svētīt!

Šodien kad cilvēku sirdis un prāti ir nemiera pilni, trešais Bauslis ir
jo īpaši mums atgādina un pamāca, ko mums būs darīt. Svētdiena tiek
svētīta un cilvēks dvēselē tiek stiprināts un mierināts caur Dieva svēto
vārdu. Dievs tāpēc ir radījis Baznīcu un tajā nolicis dienu, laiku un amatu,
lai Dieva vārds tiktu publiski sludināts.

Šis laiks ir ļoti labvēlīgs, lai mēs vairāk pievērstu uzmanību tiem
mūsu Baznīcas dārgumiem, kuri veido tās plašo garīgo mantojumu. Mārtiņa
Lutera Mazais katehisms ir viena no vērtīgākām un lasītākām grāmatiņām
draudžu locekļu starpā. 1 Skaidrojumā pie trešā baušļa Tev būs svēto dienu
svētīt,
M.Luters par svētdienas svētīšanu raksta: “Mums būs Dievu bīties un
mīlēt, ka Dieva vārdus un to sludināšanu nenicinām, bet tos turam svētus,
labprāt klausāmies un mācāmies
”.

Ne diena pati par sevi ir īpaša, bet Dieva kalpošana mums, kas
notiek šajā dienā, ar savu mieru apklāj mūs šodienas nemieros
. Šajā
dienā Dievs mums dāvā visu Sevi, bet Viņš arī vēlās, lai tur kur ir Viņš, būtu
arī mēs. Dievs nāk pie mums Savā Vārdā, tāpēc M.Luters pamāca, lai šajā
dienā “.. Dieva vārdus .. labprāt klausāmies un mācāmies”.1 http://www.baltabaznica.lv/attachments/article/146/M_Luther,%20Small%20Catechism%20LV.pdf
 
 Kontakti


 Ilmārs Rubenis
Draudzes mācītājs
29191289; ilmarsrubenis@gmail.com

 

Copyright 2006; Created by MB Studija »