ENGLISH
 JAUNUMI
 Svētdarbības
 Sprediķi
 Diakonija
 Svētdienas skola
 Grāmatu galds
Bībeles izdevumi un skaidrojumi
Kam tic luterāņi
Sprediķi
Kristīgais dzīves veids
DZĪVĪBAS VĀRDS
Teologu biogrāfijas
Lūgšanu literatūra
Bērnu literatūra
Dziesmu grāmatas
Apoloģētika,publicistika,kr.darbi
 Mazais katehisms
 Video galerija
 Sadraudzības nams
 Ziedojumi
Meklēšana

 

Apoloģētika, publicistika, kr.darbi

Nosaukums:


Autors:

Žanrs:

Izdevējs:


Apraksts:

SKRŪVŠŅORES VĒSTULES
/draudzes bibliotēkā/

Klaivs Steipls Luiss

"Velna katehisms"

Klints

Pieredzējuša velna vēstules jaunajam kārdinātājam

KDiena


 Nosaukums:

Autors:

Izdevējs:

Žanrs:

Apraksts:

VIENKĀRŠI KRISTIETĪBA

Klaivs Steipls Luiss

Klints

Apoloģētika-daiļliteratūra

Grāmata sniedz atbildes uz daudziem jautājumiem, kas mums ir svarīgi šodien un būs nozīmīgi arī tad, "kad visa šī apdullinošā migla, ko saucam par "dabu" vai "īsto pasauli", izplēnēs, un Klātbūtne, kuras priekšā mēs vinmēr esam bijuši, kļūs taustāma, tieša un neatvairāma.Nosaukums:


Autors:

Žanrs:

Izdevniecība:

Apraksts:

LATVIJAS BRĀĻU DRAUDZES VĒSTURE

Gundars Ceipe

Brāļu draudzes vēsture

LU Akadēmiskais apgāds

G.Ceipes pētniecisks darbs par Brāļu draudzes kustību Latvijas pirmajā brīvvalsts periodā.


 Nosaukums:

Autors:

Izdevējs:


Žanrs:

Apraksts:

IEVADS ĒTIKĀ

H. Burkhards

Luterisma mantojuma fonds

Kristīgā ētika

Šis ir akadēmiski izstrādāts darbs padziļinātai fundamentālās ētikas izpētei. Grāmata lasītāju iepazīstina ar ētikas pamatprincipiem, akcentu liekot uz tikumiskas rīcības pamatjautājumiem. 


Nosaukums:


Autors:

Žanrs:

Izdevniecība:

Apraksts:

ES ŠODIEN MĀJĀS NEBŪŠU

Edgars Rumba

Kristīga dzeja

Profesora Roberta Feldmaņa fonds

... Te atrodama tik patiesā un tāpēc tik uzrunājošā iekšējo pretrunu skatuve, kas padara tik dzīvus autorus, kurus mīlam redzēt tikai "pareizā gaismā" un kas allaž bijuši spiesti sevi pozicionēt pārlieku izsvērtā veidā. Tas ļauj mums satikties ar šo izcilā E.Rumbas personību negaidītā griezumā. /J.Rubenis/Nosaukums:


Autors:

Žanrs:

Izdevējs:

Apraksts:

DURVIS UZ MĀJĀM
/draudzes bibliotēkā/
 
Dr.Theol. Guntis Kalme

Pārdomas par tautas vēsturi

Luterisma mantojuma fonds

Dr. Gunta Kalmes grāmata palīdzēs lasītājam izprast, ko šodienas Latvijas situācijā nozīmē būt Latvijas pilsonim, kā īstenot Dieva gribu mīlēt savu tuvāko, esot līdzdalīgam savas tautas dzīvē. Autors, runājot par Latvijas vēsturi no kristīga redzējuma, atklāj Dieva dāvanas – Dzimtenes jēgu un nozīmi šodienas sarežģītajā situācijā.

Dr. Roberts Kolbs, Sentluisas
Konkordijas semināra (ASV)
sistemātiskās teoloģijas profesors,
Misijas institūta direktors


 Nosaukums:

Autors:

Izdevējs:

Žanrs:

Apraksts:

DIEVA ĀMURS

Bo Gīrcs

Ausgsburgas institūts

Kristīgs romāns

Grāmtā ievietoti trīs romāni. Autoram saistoši ir izdevies izteikt krrisīgās ticības centrālo un būtisko saturu - mēs tiekam glābti no Dieva žēlastības Kristū. Katrā romānā janajaiem modernisma ietekmētajiem mācītājiem šo patiesību palīdz atklāt kāds it kā vecmodīgos uzskatos iesīkstējis prāvests.


 Nosaukums:

Autors:

Izdevējs:


Žanrs:

Apraksts:

POSTMODERNIE LAIKI

Dž.Vīts

Luterisma mantojuma fonds

Mūsdienu apskats

Grāmatā tiek atspoguļota postmodernisma ietekme uz sabiedrību, indivīdu, kultūru, morāli, garīgumu, un no postmodernisma idejām izrietošajām sekām. (Atsauce)Nosaukums:


Autors:

Žanrs:

Izdevējs:


Apraksts:

LIELIE MELI UN LIELĀ PATIESĪBA
 
Bo Gīrcs

kristīgā apoloģētika

Luterisma mantojuma fonds

Grāmatā tiek aplūkoti dažādi iebildumi, kuri ir vērsti pret kristīgo ticību no ateistu un sekulāro humānistu viedokļa. Grāmatas autors tos veiksmīgi atspēko. Lasītājam vienkāršā valodā un veidā, grāmata sniedz padomus sarunai ar ateistiem un citiem „neticīgajiem”.Nosaukums:


Autors:

Žanrs:

Izdevējs:


Apraksts:

BAZNĪCA STAĻINISMA ŽŅAUGOS
 
Jouko Talonens

LELB vēsture

Luterisma mantojuma fonds

LELB padomju okupācijas laikā no 1944. - 1950. gadam.Nosaukums:

Autors:

Žanrs:

Izdevniecība:

Apraksts:

DIEVS, KĀPĒC TU GULI?
 
Leifs Andersens

Kristīga literatūra

Luterisma mantojuma fonds

Norvēģu mācītājs Leifs Andersens savā grāmatā mēģina dot atbildi uz jautājumu, kurš bieži ir izmisuma un bezcerības piesātināts - kāpēc brīdī, kad ir vissliktāk, šķiet, ka Dievs nedzird un neatbild. Nosaukums:


Autors:

Izdevējs:


Žanrs:

Apraksts:

MANA PALĪDZĪBA NĀK NO TĀ KUNGA

H.Ū.Sannes T.Englisvikens

Luterisma mantojuma fonds

apoloģētika

grāmatā aplūkota
problēma, kas agrāk vai vēlāk skar daudzus no mums - tā ir nopietna slimība paša, vai kāda tuvinieka dzīvē. Grāmatā tiek aplūkota  sāpīgās situācijas no kristīgās ticības viedokļa.
Grāmata sarakstīta, vēloties palīdzēt cilvēkiem, kas sastapušies ar labklājības teoloģiju jeb "ticības sludinātājiem", kā viņi paši sevi dēvē. Nereti slimi cilvēki un viņu tuvinieki no draudzīgiem kristiešiem dzirdējuši apgalvojumu, ka, ja vien ticam, Dievs vienmēr dziedina. Šie apgalvojumi pirmajā acumirklī liekas gan bibliski, gan loģiski un darbīgi. Bet izšķirošajos jautājumos labklājības teoloģija nepārprotami novirzās no bībeliskās mācības.
Autori vēlas, lai grāmata būtu kas vairāk kā atmaskošana. Lai tā, ne tikai brīdina par nepatieso mācību, bet arī apliecina Dieva gribu un patiesību.Autors uzsvēr to, kā, kristiešiem būtu jāizturas pret slimībām un ciešanām, un, ko domāt par dziedināšanu, kā atbildi uz lūgšanu. Nosaukums:

Autors:

Izdevējs:


Žanrs

Apraksts:
JAUNAVAS KULTS

E.Millers, K.R.Sempls

Luterisma mantojuma fonds

Apoloģētika

Šī grāmata veicina līdzsvarotas, pozitīvas attieksmes veidošanos pret Romas katoļu baznīcas mācību par Jaunavu Mariju, reizē arī parādot nopietnās atšķirības starp katoļu un protestantu mācību. 


 Nosaukums:


Autors:

Izdevējs:


Žanrs:

Apraksts:

BAZNĪCAS TEOLOĢISKĀ ATBILDĪBA

Reinhards Slenska

Luterisma mantojuma fondsGrāmatas autors - Rīgas Lutera akadēmijas rektors, pazīstamais vācu teologs Reinhards Slenska. Grāmatas būtību trāpīgi raksturo šis citāts: "Baznīcas kritika tāpat kā raizes par baznīcu var tā pārņemt baznīcas locekļus, ka tie pilnīgi aizmirst, kas ir baznīca un kas to veido un uztur. Tad aizsākas izmisīgais cīniņš par tās saglabāšanu un aizstāvību, un tomēr tas viss tad ir tikai zīme, ka reizē ar zināšanām par pamatiem zudušas arī atšķiršanas spējas. [..] Tāpat kā par ticību jāsaka, ka tās apstrīdēšana, uzbrukumi tai to neatceļ, bet gan apliecina un stiprina, tā arī par baznīcu ir sakāms, ka šī cīņa pret to un tajā ? kas norisinās tās pastāvēšanas vēsturiskajā realitātē, kur tā pastāv kā "karojoša baznīca", kas ir ceļā uz pilnību mūžībā ? to apliecina un stiprina."


 Nosaukums:

Autors:

Izdevējs:


Žanrs:

Apraksts:
Teoloģijas vēsture

Bengts Heglunds

Augsburgas apliecības institūts, 1997

Teoloģijas vēsture

Šī grāmata sarakstīta kā ievads kristīgajā dogmātikā un apraksta tās saistības pakāpes. Tādēļ teoloģijas vēsture ir daļa no ideju vēstures. Tā apskata kristīgās tradīcijas avotus un tajos atspoguļoto ideju attīstību.


 Nosaukums:

Autors:

Izdevējs:

Žanrs:

Apraksts:
Valsts un cilvēks

E. Bergravs

Luterisma mantojuma fonds

Kristīga politoloģija

Grāmatas autors - agrākais Norvēģijas Luteriskās baznīcas bīskaps, vispusīgi un tieši apskata baznīcas un valsts attiecības. Grāmata tapusi laikā, kad Norvēģija atradās fašistiskās Vācijas okupācijā un ir uzskatāma par šīs jomas klasiku. Latviešu valodas izdevums papildināts ar plašu atsauču aparātu un virkni noderīgu pielikumu.
Nosaukums:

Autors:

Žanrs:

Izdevējs:

Apraksts:

SVARĪGA IZŠĶIRŠANĀS
 
Luiss Klaivs Steipls

Fantastika

Klints

"Es nedomāju, ka visi tie, kas izvēlas nepareizos ceļus, iet pazušanā, bet viņi izglābsies tad, ja nonāks atpakaļ uz pareizā ceļa. Nepareizu saskaitīšanas rezultātu var izlabot, taču tikai tādā gadījumā, ja jūs pārbaudāt savus aprēķinus un, atraduši kļūdu, no tās vietas sākat rēķināt vēlreiz, nevis vienkārši turpināt. Ļaunumu var novērst, bet tas nevar "attīstīties" par labo." Nosaukums:

Autors:

Izdevējs:


Žanrs:

Apraksts:
KRISTUS BAZNĪCA

Bo Gīrcs

Luterisma mantojuma fonds

eklesioloģija


Grāmata apskata  būtiskus jautājumus, kā Dieva vārds - Bībele, Kristus upuris un Kristus draudze.


 Nosaukums:

Autors:

Izdevējs:

Žanrs:


Apraksts:
PĒDAS

Guntis Kalme

robertsfeldmanis.lv

Mācītāja pārdomas par tautas vēsturi

Gunta Kalmes grāmata „Pēdas. Mācītāja pārdomas par savas tautas vēsturi” aktualizē mūsu tautas identitātes tēmu 20. gadsimta vēstures griežos.
 Kontakti


 

Copyright 2006; Created by MB Studija »