ENGLISH
 JAUNUMI
 Svētdarbības
 Sprediķi
 Diakonija
 Svētdienas skola
 Grāmatu galds
Bībeles izdevumi un skaidrojumi
Kam tic luterāņi
Sprediķi
Kristīgais dzīves veids
DZĪVĪBAS VĀRDS
Teologu biogrāfijas
Lūgšanu literatūra
Bērnu literatūra
Dziesmu grāmatas
Apoloģētika,publicistika,kr.darbi
 Mazais katehisms
 Video galerija
 Sadraudzības nams
 Ziedojumi
Meklēšana

 

Kam tic luterāņi 

 
 Nosaukums:

Izdevējs:


Žanrs:


Apraksts:

 
VIENPRĀTĪBAS GRĀMATA

Augsburgas Apliecības Institūts

Luteriskās TA

Luterisko ticības apliecību kopums, kurā apvienotas visas luteriskās baznīcas ticības apliecības, sākot ar senbaznīcas simboliem un noslēdzot ar reformācijas laikmeta ticības apliecību dokumentiem. Grāmata palīdzēs ikvienam interesentam izprast luteriskās teoloģijas pamatnostādnes, jeb to, kam luterāņi tic, [ko] māca un apliecina.
 Nosaukums:

Autors:

Žanrs:

Izdevniecība:


Apraksts:

KRISTĪBA
 
Deivids Skērs

Kristības dogmātika

Luterisma mantojuma fonds

Autors sniedz konfesionālu un vienlaikus svaigu skatījumu uz Kristības sakaramentu, analizējot gan Romas katoļu, gan reformātu mācības par Kristību: salīdzinot pašreizējās luterāņu Kristības rituāla formas ar vēsturisko luterisma praksi, kā arī pārliecinoši atspēkojot bērnu kristīšanas pretiniekus. 
 Nosaukums:


Autors:

ŽanrsŽanrs:

IzdevējsIzdevējs:Apraksts:

 
BAUSLĪBA UN EVAŅĢĒLIJS
 
K.F.V.Valters

Kristīga mācība

Luterisma mantojuma fonds

Lekciju kursa pieraksts par Bauslības un Evaņģēlija šķiršanas mācību. Darbā teoloģiski aplūkotas daudzas praktiskas ikdienas situācijas un jautājumi. Viens no nozīmīgākajiem darbiem luterisma otrajā svarīgākajā mācībā.
  
 Nosaukums:

Autors:

Izdevējs:


Žanrs:


Apraksts:

 
KAS IR LUTERISMS?
 
Herm. Zasse

Augsburgas Apliecības Institūts

Lut. teoloģijas apskats

20.gs. vidus vācu luterāņu mācītāja un teologa grāmata risina skrupulozo uzdevumu parādot nozīmīgo atšķirību, kura piemīt luterāņiem un luteriskajai baznīcai dažādu kristīgo kustībuvidū. Lai gan grāmatas auditorija paredzēta Vācijas 20.gs. 20. – 40.gadu aktualitātēm, tā ir ļoti nozīmīga arī mūsdienās.
 

 
 Nosaukums:

Autors:

Žanrs:

Izdevējs:


Apraksts:

 
LUTERISKĀ TICĪBA
 
K.O.Sannes

Augsburgas TA

Luterisma mantojuma fonds
 
 Nosaukums:

Autors:

Žanrs:

Izdevējs:
Žan

Apraksts:

 
LUTERS ATKLĀJ EVAŅĢĒLIJU

Ūrass Sārnivāra

Lutera garīgā izpratne

Luterisma mantojuma fonds, 1996

Jauns ieskats par Lutera ceļu no viduslaiku katolicisma līdz evaņģēliskajai ticībai

 


 
 Nosaukums:

Autors:

ŽanrsŽanrs:

Izdevējs:


Apraksts:

 
ENHIRIDIONS/rokasgrāmata
 
M. Hemnics

Kristīgu jautājumu apskats

Luterisma mantojuma fonds

Īsos vārdos, tas ir Mazā katehisma izvērsts variants, kurā apskata kristieša dzīves pamatvērtības un bagātību – baušļus, ticības apliecību, Tēvreizi un sakramentus. Lutera uzrunājošā valoda arvien uzrunā kristiešus.
 


 
 Nosaukums:

Autors:

ŽanrsŽanrs:

IzdevējsIzdevējs:Apraksts:

 
LIELAIS KATEHISMS
 
Dr.M.Luters

Kristīga mācība

Luterisma mantojuma fonds 2010

M.Lutera visu Svēto Rakstu īss kopsavilkums kristiešem, it sevišķi mācītājiem un sludinātājiem, lai tie ik dienas centīgi mācītos un mācītu citus Dieva vārdā.

  
 Nosaukums:

Autors:

ŽanrsŽanrs:


IzdevējsIzdevējs:


Apraksts:

 
MAZAIS KATEHISMS
 
Dr.M.Luters

Kristīgās mācība konspekts

Luterisma mantojuma fonds

Kristīgās dzīves lielāko bagātību ģeniāli īss skaidrojums. Pārdzīvojis vairāk kā četrus gadu simtus, bet arvien aktuāls. Te ir kodolīgi apskatītas visas kristietim vajadzīgākās lietas – baušļi, ticības apliecība, Tēvreize, bikts un sakramenti. Tieši tik mazs, bet, tai pašā laikā ietilpīgs, lai neskaitāmas luterāņu paaudzes to mācītos no galvas.

 Nosaukums:

Autors:

Žanrs:

Izdevniecība:

Apraksts:

LAI ES PIEDERĒTU VIŅAM
 
Čārlzs P. Ārands

Mazā katehisma apskats

Luterisma mantojuma fonds

Grāmata atspoguļo Lutera "Mazā katehisma" teoloģijas zinātniskās pētniecības gadu pieredzi. Tomēr tajā aplūkota ne tikai katehisma teoloģija. Profesors Ārands sniedz arī izcilu katehisma vēsturiskā konteksta aprakstu un īpaši uzsver tā nozīmi Dieva tautas izugsmē mūsdienās un nākotnē.

Pauls V.Robinsons-Teoloģijas vēstures asistējošais profesors Konkordijas seminārā SentluisāNosaukums:


Autors:


Žanrs:

Izdevniecība:

Apraksts:

Katehisma mācīšana Dieva bērniem
 
Roberts KolbsPalīgs Katehisma apgūšanai

Luterisma mantojuma fonds

Palīglīdzeklis tiem, kas apgūst Katehismu. Grāmata palīdz nostiprināt arī jau zināmo informāciju par Katehisma jautājumiem.  
 Nosaukums:


Autors:


ŽaŽanrs:IzdevsIzdevējs:
Apraksts:

 
AUGSBURGAS TICĪBAS APLIECĪBA ŠODIEN
 
D.L.Māsmana redakcijā

Apceres par Augburgas ticības apliecību

Luterisma mantojuma fonds

Dažādu konfesionāli luterisku autoru apkopotas domas par luteriskās baznīcas pirmās reformācijas laika ticības apliecības – Augsburgas ticības apliecība – pirmās daļas jautājumiem. Tā būs palīdzoša izpratnes padziļināšanai par luteriskās teoloģijas vienu no svarīgākajiem dokumentiem un tā kontekstu.

 Nosaukums:Autors:

Žanrs:


Izdevējs:

Apraksts:

EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA UN DIEVKALPOJUMS
 
Roberts Feldmanis

Izglītojoša literatūra par LELB un dievkalpojumu

Luterisma mantojuma fonds

Dievkalpojuma vienkāršā un, kā Feldmanis allaž uzsvēra, nopietnā forma skaidri parāda, ka īsts dievkalpojums nav atkarīgs ne no kādiem uzturošiem aģitācijas līdzekļiem – tādas lietas tikai apgrūtina vai pat pilnīgi apslāpē reālo saskarsmi ar Dievu Viņa vārda uzklausīšanā un sarunā ar Viņu. Vajāšanu laika pieredzes liecība var kalpot arī kā garīga palīdzība tām draudzēm, draudžu locekļiem un vadītājiem, kurus mūsdienās nomāc Baznīcas sekularizācija, ko viņi paši bieži vien pat neapjauš. Kas rūpīgi lasa un pārdomā šos tekstus, tas noteikti iepazīs ticību stiprinošo Gara spēku, ko sniedz sadraudzība Dieva vārdā un sakramentā. Dievkalpojuma noslēgums ir svētība. Lai svētība plūst arī no šīs tik nozīmīgās un celsmīgās grāmatiņas, nesot ticības augļus mūsu draudzēs!

Reinhards Slenczka, prof. Dr. theol. habil., D. D.,
Rīgas Lutera Akadēmijas rektors (1997–2005)


 Kontakti


 

Copyright 2006; Created by MB Studija »