ENGLISH
 Jaunumi_
 Sadraudzības nams
 Sprediķi
Pārdomas ar Luterāņu stundu
Audio sprediķi
2016./2017. gads
Audio sprediķi
2015./2016. gads
Audio sprediķi
2014./15. gads
Audio sprediķi
2013./14. gads
Audio sprediķi
2012./13. gads
Audio sprediķi
2011./12. gads
Audio sprediķi
2010./11. gads
Audio sprediķi
2009./10. gads
Audio sprediķi
2008./09. gads
Audio sprediķi
2008. gads
Audio sprediķi
2007. gads
Rolands Eimanis
1998.-1999. gads
Rolands Eimanis
2000.-2001. gads
Rolands Eimanis
2002. gads
Ilmārs Rubenis
2001. - 2003. gads
Gavēnis
Katehisms
Laiks
'Deus semper major'
Dievs aicina
Kristus ciešanas
 Mazais katehisms
 Svētdienas skola
 Svētdarbības
 Bibliotēka
 Video galerija
 Vēstures arhīvs
 Aizlūgumi
 Diakonija
 Atsauksmes
 Ziedojumi
Meklēšana

 
06.12.1998, 2. adventa svētdiena

Ap. D. 3:19–22 (Jer.31:31–34)

19 Tāpēc nožēlojiet savus grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki tiek izdeldēti 20 un Tas Kungs liktu nākt atspirgšanas laikiem un sūtītu jums izredzēto Kristu Jēzu, 21 kas debesīm jāuzņem līdz tam laikam, kad viss būs panākts, par ko Dievs jau kopš seniem laikiem runājis ar svēto praviešu muti. 22 Jo Mozus ir sacījis: Dievs Kungs iecels jums Pravieti no jūsu brāļiem tāpat kā mani; Tam klausait visās lietās, ko Tas uz jums runās.

ATGRIEŽATIES NO GRĒKIEM


Pagājušo trešdien mēs apcerējām kā Jaunava Marija saņēma vēsti ka Svētajos Rakstos apsolītais Glābējs caur viņas miesām nāks pasaulē. Marija aizgrābta izsaucās: "Mana dvēsele slavē to Kungu, un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju." Viņa nedomāja vairs par sevi, bet gavilēja par Visuvareno.
Lai ar mums nebūtu kā tam mācītājam kādā anekdotē. Kāds draudzes loceklis viņam vaicājis:

– Mācītāj, ko tu darītu, ja Kristus atnāktu šajā pat brīdī?

Viņš, lai neradītu iespaidu, ka sēž bez darba, un tikai pasīvi gaida Kristus atnākšanu; un atcerēdamies, ka Rakstos ir teikts, lai esam nomodā, atbildējis:

– Es izliktos aizņemts.

Tad, lai mums nebūtu kaut kā jāizliekas, mēs šajā, 2. adventa svētdienā, turpināsim gatavoties Kristus adventam– atnākšanai. Šoreiz mēs pieminēsim apustuļa Pētera sludināto Jeruzalemes templī. Precīzāk– šīsdienas tēma ir "atgriešanās no grēkiem." Kurš cilvēks Bībelē visvairāk saistās ar aicinājumu atgriezties no grēkiem? Tas kurš ir saucis: "Nesiet pienācīgus atgriešanās augļus!" un kurš ir dēvēts Vecajā Derībā "Saucēja balss tuksnesī [sauc]: sataisait tā Kunga ceļu, darait līdzenas viņa tekas!" Tas ir Jānis Kristītājs.
Persona, kas noslēdz Vecās Derības praviešu rindu, pēdējais no praviešiem, kas padarīja līdz galam ebreju tautas derību ar Dievu. Visi Vecās Derības gadsimti bija gaidīšana un gatavošanās tam, ka Dievišķais Glābējs nāks pasaulē. Jānis Kristītājs sagaidīja Jēzu un pagāja malā dodams vietu Viņam. Un ļoti zīmīgs ir tas fakts, ka viņa mācekļi seko Jēzum, kad to ierauga. Un Jēzus Jāni sauc par lielāko no praviešiem. Kāpēc? Vai tāpēc, ka viņš skaļi un emocionāli sludināja, tā ka visi var dzirdēt? Protams, ja Jānis būtu sludinājis {klusi zem deguna}: "Jūs odžu dzimums, kas jums mācīja bēgt no nākamās dusmības? Tad nesiet pienācīgus atgriešanās augļus!" tad to būtu grūtāk dzirdēt.

Bet... par skaļu uzvešanos vien nevienam galvu nost necērt, bet tieši tas notika ar Jāni Kristītāju. Tātad iemesls tam, ka viņš tika saukts par lielāko no praviešiem ir kas vairāk nekā tikai pārliecinoša un skaļa sludināšana. Tas bija viņa sludināšanas saturs! Kaut kas viņa sludināšanā bija tāds, ka Kristītājs izpelnījās Dieva augstu atzinību un pasaules nopēlumu un sodu. Jānis samaksāja ar savu dzīvību tādēļ, ka aicināja nepiekāpties grēku priekšā, bet atgriezties un nest pienācīgus atgriešanās augļus. Viņš piepildīja Vecās Derības uzdevumu– mācīt cilvēkiem, kas ir grēks un vest tos pie grēku atzīšanas un nožēlas.
Ko jūs domājat kad grēksūdzes lūgšanā sakāt: "un dod man Svēto Garu, ka varu atgriezties"? Ko nozīmē tik bieži lietotā frāze "atgriezties no grēkiem"?
Kad Mārtiņš Luters 1517. gadā rakstīja savas 95 tēzes, kas tiek uzskatītas par baznīcas reformācijas aizsākumu, kā pirmo un iespējams svarīgāko tēzi viņš rakstīja:
"1. Mūsu Kungs un Pavēlnieks Jēzus Kristus, sacīdams `atgriežaties no grēkiem` gribēja lai visa ticīgo cilvēku dzīve ir atgriešanās.
3. Viņš tomēr ar to nedomā vienīgi iekšēju atgriešanos; patiesībā šāda iekšēja atgriešanās nav nemaz īsta, ja tā ārēji neuzliek dažādus ierobežojumus miesai."
Tātad atgriešanās var būt arī neīsta. To paturēsim prātā. Bet vispirms apskatīsim kas tad ir īsta atgriešanās no grēkiem. Grieķu valodā tiek lietots vārds metanoe/w kas nozīmē "pārmainīt dzīvesveidu kā rezultātu tam, ka ir pilnīgi mainījusies domāšana un attieksme pret grēku un taisnību." Atgriešanās ir dzīvesveida maiņa. Un neviens nevar sacīt, ka ir atgriezies un saukties par Kristus mācekli, ja tikai ar prātu saprot ka grēkot ir slikti. Un ir jāņem vērā, ka Pēteris lieto pavēles formu šim darbības vārdam: "Atgriežaties!"
Vai tas nozīmē ka mēs pārstājam grēkot? Jā un nē. Jā, jo mēs ar visiem spēkiem cenšamies uzveikt savu egoismu un iekāri. Nē, jo šajā miesā tas līdz galam nav iespējams. Tāpēc Luters saka ka atgriešanās ir visa dzīve. Visa dzīve visā tās garumā un visa dzīves visās dzīves sfērās. Tāpēc Pēteris saka ka atlabšanas laiki vēl tikai nāks. Tas it kā ir skaidrs, mēs visi lūdzam grēksūdzes lūgšanā lai Dievs dod Svēto Garu, ka varam atgriezties– tātad nekalpot vairs grēka varai, bet darīt un dzīvot tā lai tas patiktu mūsu Radītājam. Bet vai tas nozīmē ka tagad meklēsim un medīsim savus grēkus, lai varētu no tiem atgriezties un likt tos pie malas?

Pēteris pavēl ne tikai atgriezties no grēkiem, bet arī pagriezties pret Dievu, lai Viņš var izdzēst jūsu grēkus. Tas ir tā it kā mēs gribētu sadedzināt vecas drēbes. Tās vispirms ir jānovelk un tikai tad tām var pielaist uguni. Savādāk tās dedzinot apdedzināsimies arī mēs paši. Es to varu droši jums apgalvot, jo man vēl tagad ir apdedzinājuma rēta uz kakla no tā, ka bērnībā mēģināju aizdedzināt kreklu un pavērot kā tas degs. Tādēļ nemēģiniet atgriešanos no grēkiem beigt ar to, ka atzīstat to ka esat grēcinieki un nosodāt grēku. Lai Dievs varētu to izdeldēt un sadedzināt ar sava Gara uguni, jums ir no tā jānovēršas. Tādēļ Pēteris pavēl pagriezties pret Dievu.
Tad nāk Jaunā Derība, kuras mielastu mēs svinēsim arī šodien. Un cik savdabīgi, ka Pētera sprediķī tā tiek raksturota ar Mozus vārdiem. Viņš sacīja par Kristu: "Kungs jūsu Dievs iecels jums pravieti no jūsu brāļiem tāpat kā mani; tam klausait visās lietās, ko tas uz jums runās." Šajā reizē pietiks ja pamanīsim to, ka Mozus lieto 4 reizes vārdu "jums." Tā arī ir Jaunā Derība ko Dievs slēdz nevis ar kādu grupu, vai kādu cilvēku. Nevis ar "viņiem," vai "viņu," bet vienmēr otrā persona– "jūs"! "Jūsu Dievs iecels jums pravieti no jūsu brāļiem; tas uz jums runā."
Tādēļ Jānis Kristītājs mūs pieveda pie Jaunās Derības sliekšņa sacīdams "Atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi!" Tas ir Kristus, Dieva Dēls, kas ir pienācis tuvu klāt. Kam? Jums un man. Un neviens vairs nevar sūdzēties, ka tam nepietiek spēka nest pienācīgus atgriešanās augļus. Kristus taču ir tuvu klāt arī tev, prasi palīdzību Viņam. Un saņemsi to itin drīz tā Kunga mielastā. "Nesiet pienācīgus atgriešanās augļus" arī šīgada adventa laikā. AMEN

 Iesūtīts: 2007.05.21 00:59
 Kontakti


 Ilmārs Rubenis
Draudzes mācītājs
29191289; ilmarsrubenis@gmail.com

 

Copyright 2006; Created by MB Studija »