ENGLISH
 Jaunumi_
 Sadraudzības nams
 Sprediķi
Pārdomas ar Luterāņu stundu
Audio sprediķi
2016./2017. gads
Audio sprediķi
2015./2016. gads
Audio sprediķi
2014./15. gads
Audio sprediķi
2013./14. gads
Audio sprediķi
2012./13. gads
Audio sprediķi
2011./12. gads
Audio sprediķi
2010./11. gads
Audio sprediķi
2009./10. gads
Audio sprediķi
2008./09. gads
Audio sprediķi
2008. gads
Audio sprediķi
2007. gads
Rolands Eimanis
1998.-1999. gads
Rolands Eimanis
2000.-2001. gads
Rolands Eimanis
2002. gads
Ilmārs Rubenis
2001. - 2003. gads
Gavēnis
Katehisms
Laiks
'Deus semper major'
Dievs aicina
Kristus ciešanas
 Mazais katehisms
 Svētdienas skola
 Svētdarbības
 Bibliotēka
 Video galerija
 Vēstures arhīvs
 Aizlūgumi
 Diakonija
 Atsauksmes
 Ziedojumi
Meklēšana

 
01.01.1999, Jaungada diena

LŪKA 2:21 (Gal. 4:4–7)

21 Kad astoņas dienas bija pagājušas un bērns bija jāapgraiza, tad Viņa vārdu nosauca: Jēzus, kā to eņģelis bija teicis, pirms Viņš bija iedzimis mātes miesās.

JĒZUS VĀRDA DIENA

Šodien ir astotā diena pēc Kristus dzimšanas svētkiem. Diena, kurā Marija savu dēlu apgraizīja un deva vārdu. Tādēļ mēs šodien svinam Kristus vārda dienu. Un ir īstā reize apdomāt: Ko nozīmē vārds Jēzus?
Pirmkārt ir burtiskā nozīme. Vārds Jēzus, ebreju valodā JEŠUA ir veidots no darbības vārda, kas tulkojams Jahve izglābj. Šis vārds pirmo reizi tika dots soģim Jozuam, kas bija gan pravietis, gan tautas vadītājs. Dievs lika Jozuam jaunu vārdu "Un Mozus nosauca Hozeju, Nuna dēlu, vārdā Jozua" (4.Mozus 13:16) Pirmais vārds nozīmēja glābšana, otrais Dievs glābj. Tā jau toreiz tika rādīts, ka vārds tiks mainīts, un kāds būs šis jaunais vārds. JEŠUA, Jēzus.
Maz ir šodienas pasaulē cilvēku, kas nebūtu dzirdējuši, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls. Bet cik daudzi no mums zinās pateikt kā šis vārds ir saistīts ar 2. bausli "Dieva, sava Kunga, vārdu nelietot necienīgi." Man reiz tika vaicāts, ko mēs varam atbildēt piemēram, Jehovas liecinieku sektai, kuri apgalvo, ka šis 2. bauslis burtiski ir spēkā arī šodien mums– Jaunās Derības ļaudīm. Šis bauslis burtiski tulkots skan: "Nepiesauc Jahves, sava Dieva vārdu veltīgi." Tātad mums esot jātur godā Jehovas vārds. Jo tā saucot mūsu Dievu. Un lai mūs nemulsinātu jautājums, kāds ir mūsu Dieva vārds mēs meklēsim palīdzību Rakstos. Šī kalendārā gada pirmais sprediķis lai ir Bībeles lasījumi. Un tie būs lasījumi, kas parāda, ka Dievs, kas Vecās Derības rakstos ir sevi atklājis ar vārdu Jahve, ir Jēzus Kristus.
Vēl tikai paskaidrošu, kāpēc tiek lietots gan vārds Jahve gan Jehova. Ebreju valodā Vecās Derības rakstos ir rakstīti četri līdzskaņi JHVH. Ebreju tauta dēļ cieņas pret šo svēto vārdu to vispār nelietoja, bet izrunāja vārdu ADONĀJ. Mūsdienās atkarībā no tā kādus patskaņus mēs pieliekam vārdam JHVH, izveidojas vārdi Jehova vai Jahve. Turklāt Jahve šķiet ir pareizāks, jo ir ņemti patskaņi no vārda ADONĀJ.
Tagad uzklausiet Rakstu vietas kas apliecina, ka Jahve ir Jēzus Kristus. Un skaidrības labad es lietošu vārdu Jahve tur kur ebreju valodā tas ir lietots. Un tūlīt jūs varēsit pārliecināties, ka vārds Dieva vārds ir Jēzus.

Viņš ir Radītājs:
Pravieša Jesaja grāmatā 40:28– Mūžīgais Dievs, Jahve ir radījis zemes galus.
Jāņa 1:3 par Jēzu ir rakstīts– Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir.
Viņš ir Glābējs:
Pravieša Jesaja grāmatā 45:22– Griezieties pie manis, tad jūs būsit glābti, visi zemes gali! Es esmu Dievs un cita nav!
Jāņa 4:42– mēs tagad esam dzirdējuši un zinām, ka šis tiešām ir pasaules Pestītājs
Viņš uzceļ mirušos:
1. Samuēla 2:6– Jahve nokauj un Viņš dara dzīvu, Viņš nogrūž ellē un atkal uzved augšā.
Jāņa 5:21– Jo itin kā Tēvs uzmodina miroņus un dara tos dzīvus, tā arī Dēls dara dzīvus, ko viņš grib.
Viņš ir tiesnesis:
Joēla grāmata 3:12– Tā saka Jahve: "tad es nosēdīšos arī pats, lai tiesātu visas, itin visas apkārtējās pagānu tautas."
Jāņa 5:27– Un Viņš tam ir devis varu turēt tiesu, tāpēc ka viņš ir Cilvēka Dēls.
Viņš ir gaisma:
Jesajas grāmata 60:20– Tava saule vairs nenoies un tavs mēness nezaudēs savu spožumu, jo Jahve būs tava mūžīgā gaisma, un tavām skumju dienām būs gals.
Jāņa 8:12– Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem, sacīdams: "Es esmu pasaules gaisma; kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma."
Viņa vārds ir ES ESMU, KAS ES ESMU
2. Mozus 3:14– tie jautās: "Kā viņu sauc? Ko tad lai es viņiem saku?" Dievs atbildēja Mozum: "Es esmu, kas es esmu!"
Jāņa 8:58– Jēzus atbildēja viņiem: "Patiesi, patiesi, es jums saku: pirms Ābrahams tapa, es esmu."
Viņš ir gans
Psalms 23:1– "Jahve ir mans gans, man netrūks nenieka"
Jāņa 10:11– Jēzus saka: Es esmu labais gans; es pazīstu savas avis, un manas avis mani pazīst.
Viņu uzrunā lūgšanās
Viscaur Vecajā Derībā
Apustuļu darbu grāmatā 7:59– Tie nomētāja akmeņiem Stefanu, kas sauca un sacīja: Kungs Jēzu, pieņem manu garu.
Viņš ir pirmais un pēdējais
Jesajas 44:6– Tā saka Jahve: Es esmu pirmais un pēdējais un bez manis nav cita Dieva.
Atklāsmes grāmata 1:17– Un kad es redzēju viņu [Cilvēka Dēlu], es nokritu pie viņa kājām kā miris, bet viņš man uzlika savu labo roku un sacīdams: Nebīsties! Es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais.
Viņš piedod grēkus
Jeremijas 31:34– Tad nemācīs vairs draugs draugu un brālis brālim sacīdams: Atzīstiet Jahvi! Jo visi mani pazīs, lielie un mazie,– saka Jahve,– jo Es piedošu viņu noziegumus un nepieminēšu vairs viņu grēkus.
Marka 2:10– "Bet lai jūs zinātu, ka Cilvēka Dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot," Viņš saka uz triekas ķerto: "Es tev saku: celies ņem savu gultu un ej mājās"


Tie ir tikai daži no piemēriem kas apstiprina Jēzus vārdus "Es un Tēvs, mēs esam viens." (Jņ 10:30) Dievs atklāja, ka Viņa vārds ir Jahve, un deva savus likumus cilvēkiem. Viņš atklāja, ka Viņa vārds ir Jēzus, un pats šos likumus piepildīja par cilvēkiem. Jau astotajā dienā pēc Viņa dzimšanas Viņš tika apgraizīts kā to prasīja Mozum dotie likumi. Mūsu Dievs nav bezvārda Dievs. Mums, Jaunās Derības bērniem Dievs ir atklājis savu vārdu. Viņa vārds ir Jēzus. Un mēs godājam un pielūdzam Viņa vārdu. Viņa vārdu JEŠUA, kas nozīmē DIEVS IZGLĀBJ. ĀMEN

 Iesūtīts: 2007.05.21 00:46
 Kontakti


 Ilmārs Rubenis
Draudzes mācītājs
29191289; ilmarsrubenis@gmail.com

 

Copyright 2006; Created by MB Studija »