ENGLISH
 JAUNUMI
 Svētdarbības
Kristības
Iesvētības
Laulības
Mirušo izvadīšana
 Sprediķi
 Diakonija
 Svētdienas skola
 Grāmatu galds
 Mazais katehisms
 Video galerija
 Sadraudzības nams
 Ziedojumi
Meklēšana

 
 

Laulības

Laulība ir Dieva radīta kārta. Katram kristietim laulību pienākas slēgt Baznīcā paredzētā kārtībā. 
Laulība ir mūža savienība. Stājoties laulībā jāapzinās, ka dotais solījums būs jāpilda "līdz nāve jūs šķirs ". 
Noslēgt laulību Baznīcā nozīmē, ka Jūs solāties dzīvot kristīgu laulības dzīvi gan individuāli, gan laulībā un ģimenē un, lai tas būtu iespējams, Jūs lūdzat Dievam uz to svētību.

Kādi ir priekšnoteikumi, lai kristīgi noslēgtu laulību luteriskajā Baznīcā?

  • Lai stātos kristīgā laulībā, Jums jābūt luteriskās Baznīcas locekļiem, kuri ir gan kristīti, gan iesvētīti, kā arī ir reģistrēti draudzē un nav atskaitīti no draudzes. 
  • Abiem laulību kandidātiem jābūt brīviem, t.i., neprecētiem vai atraitņiem, kuri nav saistīti ar citu personu laulību solījumā (informāciju attiecībā uz šķirteņiem lasiet raksta apakšā). 
  • Līdzās noteiktajai Baznīcas kārtībai jāievēro arī visas valsts likuma prasības.

Kā pieteikt laulību, ja atbilstu visām iepriekšminētajām prasībām?

Pastāstiet mācītājam par Jūsu nodomu laulāties un par vēlamo Jūsu laulību laiku. Noskaidrojiet, vai draudzē attiecībā uz laulībām ir noteikta kāda sagatavošanās kārtība.

Savlaicīgi (vismaz mēnesi iepriekš) draudzes kancelejā saskaņojiet laulību laiku un iesniedziet nepieciešamos dokumentus: aizpildiet iesnieguma veidlapu, iesniedziet laulājamo un liecinieku pases kopijas (uzrādot oriģinālu), valsts nodokļa kvīti, atraitņiem - mirušā dzīvesbiedra miršanas apliecību, šķirteņiem - tiesas sprieduma norakstu. 

Valsts nodeva par laulībām samaksājama jebkurā bankā:

Saņēmējs: Rīgas Domes Finanšu departaments
Reģ.nr.: 90000064250

Saņēmēja banka: AS Nordea bank Finland Plc Latvia

Kods: LV
85 NDEA 0020100000201
Iemaksas mērķis: Valsts nodeva par laulības reģistrāciju

Ko darīt, ja neesmu kristīts un/vai iesvētīts, bet vēlos stāties kristīgā laulībā?

Šādā gadījumā jums jākļūst par draudzes locekli (Kristību un iesvētību kārtību skatīt iepriekš)

(Nebūtu pieļaujams, ja kāds no laulātajiem netieši tiktu spiests nepatiesi apliecināt savu ticību un dot solījumu dzīvot kristīgu dzīvi tikai tāpēc, ka vēlas laulāties baznīcā).

Ko darīt, ja esmu gan kristīts, gan iesvētīts, bet nepiederu nevienai draudzei?

Runājiet ar mācītāju. Mācītājs noteiks kārtību, kā atjaunot piederību Baznīcai un tikt uzņemtam atpakaļ draudzē. Jābūt gatavam no jauna apstiprināt Kristībā (iesvētībās) dotos solījumus – dzīvot kristīgu dzīvi, palikt piederībā draudzei.

Vai iespējams tikt laulātiem luteriskajā Baznīcā, ja līgava vai līgavainis pieder citai kristīgai konfesijai?

Jā, ir iespējams, tomēr mēs to neiesakām. Šādā gadījumā jāievēro, ka citai konfesijai piederīgiem jābūt izpildījušiem minimumu, ko attiecīgā Baznīca prasa no saviem draudzes locekļiem. Savā starpā  jums ir jāvienojas par to, kā kopīgi praktizēsiet savu kristīgo dzīvi, ja katrs piederiet savai konfesijai (piemēram: kā Jūs iesiet svētdienās uz dievkalpojumiem kopā vai atsevišķi katrs uz savu draudzi, pie kuras konfesijas piederēs bērni, kā svinēsiet Baznīcas svētkus, ņemot vērā to, ka konfesijā ir atšķirīgas tradīcijas). Romas Katoļu Baznīcas kārtība neatļauj saviem locekļiem laulāties pēc citu konfesiju kārtības, kas ir nozīmīgs šķērslis gadījumā, ja luterānis vēlas laulāties ar katoli.

Vai iespējams laulāties baznīcā, kuras draudzes locekļi mēs neesam (esam citas luteriskās draudzes locekļi)?

Ir ierasts, ka draudzes locekļi laulības, bērnu Kristības, bēres u.c. svētdarbības svin savā draudzē. Laulības ir ne tikai privāts notikums - tas ir gan ģimenes, gan arī visas draudzes notikums. Tādēļ ļoti ieteicams laulības slēgt savas draudzes vidū.

Iemesli, kādēļ laulību slēgšanai mēdz izvēlēties citas draudzes baznīcu, varētu būt, piemēram, īpaša savas dzimtas vēsturiska saistība ar kādu konkrētu baznīcu. Kā neatbilstošs iemesls būtu minamas principiālas domstarpības ar savu mācītāju par Jūsu paredzētajām laulībām, un Jūs nevis meklējat veidus, kā šīs domstarpības atrisināt, bet gan gribat atrast kādu draudzi, kur to vai citu «varētu neprasīt» darīt. Tādēļ vispirms strīdīgie jautājumi būtu pārrunājami ar Jūsu draudzes mācītāju.

Ja Jūs lūgsiet savu mācītāju salaulāt Jūs citā baznīcā, tad, visdrīzāk, ja vien mācītājam būs tādas iespējas, viņš tam labprāt piekritīs. Ja laulību rituāls tomēr būs jānotur citas draudzes mācītājam, jums savas draudzes mācītājam jālūdz apliecinājums, kurā minēts, ka esat konkrētas draudzes locekļi, ka mācītājs Jūsu laulību jautājumu ir pārrunājis un piekrīt, ka stājaties laulībā un ka viņam nav iebildumu laulību notikšanai citas draudzes baznīcā.

Ko darīt, ja esmu šķirtenis un vēlos stāties jaunā kristīgā laulībā?

Katrā gadījumā runājiet ar mācītāju. Jauna laulība netiks liegta, ja jums ir nozīmīgi iemesli, kādēļ iepriekšējo laulību Jūs nevarat atjaunot. Piemēram, laulātā nāve, u.c..

Kādos Baznīcas Gada laikos laulības nebūtu plānojamas?

Laulības luteriskajā Baznīcā parasti nenotur Lielā Gavēņa laikā - no Pelnu Dienas līdz Lieldienām.

 
 
 
1_IESNIEGUMS laulibu noslegshanai.doc
2_Laulibu registrs METRIKA GRAMATA.doc
3_APLIECINAJUMS DZIMTSARAKSTU NODALAI par noslegto laulibu.doc
4_Isniegums
 
 

 

Pieņemti 2013.gada 30.aprīlī Virsvaldes sēdē

ar lēmumu Nr……..

 

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Noteikumi

Par civiltiesisko laulību noslēgšanas kārtību

 

Šie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz LELB Satversmes 81.panta 5.punktu, Ministru Kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumiem Nr.904 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas kārtību, civilstāvokļa aktu reģistru paraugiem, reģistru glabāšanas kārtību un termiņiem, kā arī to dokumentu paraugiem, kurus izsniedz, pamatojoties uz reģistru ierakstiem”, Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumu un Latvijas Republikas Civillikumu.

 

I.                    Dokumentu iesniegšanas kārtība.

1.       Personas, kuras vēlas laulāties, kādā no LELB draudzēm, iesniedz draudzes mācītājam 1.pielikumā pievienoto iesniegumu. Iesniegumu garīdzniekam var iesniegt ne vēlāk, kā 30 dienas pirms paredzētā laulību datuma.

2.       Personas, kuras vēlas laulāties, papildus šo noteikumu 1.punktā norādītajam iesniegumam, iesniedz garīdzniekam Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu izziņu laulību noslēgšanai. Izziņa ir derīga 6 mēnešus no tās izsniegšanas brīža. Ārvalstīs dzīvojoši Latvijas pavalstnieki šo izziņu saņem Latvijas vēstniecībā/konsulātā attiecīgajā valstī.

3.       Pieņemot iesniegumu, garīdznieks pārbauda iesniedzēju personības, lūdzot uzrādīt derīgu pasi.

4.       Ja kāds no laulātajiem mainīs uzvārdu, garīdznieks informē viņu, ka viņa personu apliecinošie dokumenti pēc laulības noslēgšanas būs nederīgi un likumdošanā paredzētajā kārtībā ir jānomaina. Ja iesniedzēji, laikā no iesnieguma iesniegšanas līdz laulībām vēlas mainīt Dzimtsarakstu nodaļas izziņā norādītos datus, proti, uzvārdu pēc laulībām un datus par lieciniekiem, tiem jādodas uz Dzimtsarakstu nodaļu un likumdošanā noteiktajā kārtībā, jāveic izmaiņas.

 

II.                  Laulības norise

5.       Laulības norise notiek saskaņā ar LELB noteikto kārtību un agendārajām formām.

6.       Laulības var notikt tikai Latvijas valsts teritorijā. Par tādu uzskatāma arī vēstniecības teritorija ārvalstīs.

7.       Veicot laulības civiltiesisko reģistrāciju garīdznieks izdara ierakstu attiecīgās draudzes, kurā laulība notiek, laulību reģistrā. Šim reģistram jāsatur 2.pielikumā  minētā informācija par laulājamajiem un laulību norisi.

8.        Laulājamo un liecinieku parakstīšanās laulību reģistrā ir neatņemama laulību norises sastāvdaļa. Par laulības faktu garīdznieks, tūlīt pēc laulību norises, izsniedz laulātajiem likumdošanā noteiktā parauga Laulības apliecību, kas apstiprināta ar garīdznieka parakstu, paraksta atšifrējumu, un draudzes, kurā laulība notiek, zīmoga nospiedumu.

 

III.                Dokumentu noformēšana

9.       Ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc laulības norises, garīdznieks iesniedz tās administratīvās teritorijas, kurā laulība notikusi, Dzimtsarakstu nodaļai apliecinājumu par laulības noslēgšanu.

10.   Apliecinājums satur 3.pielikumā minēto informāciju.

11.   Apliecinājums tiek noformēts atbilstoši lietvedības prasībām, t.i. uz draudzes veidlapas. Apliecinājumā ietver garīdznieka parakstu, paraksta atšifrējumu, zīmoga nospiedumu, ziņas par apliecinājuma sagatavošanas datumu un vietu.

12.   Apliecinājumu garīdznieks var nosūtīt Dzimtsarakstu nodaļai ar ierakstītu vēstuli vai nogādāt personīgi.

13.   Apliecinājumu var iesūtīt Dzimtsarakstu nodaļai elektroniski, apstiprinot ar derīgu elektronisko parakstu, saskaņā ar likumdošanā noteiktajām prasībām.

14.   Apliecinājuma otrais eksemplārs tiek glabāts draudzes lietvedībā.

15.   Izsniegtajā laulības apliecībā nav pieļaujami labojumi. Kļūdu gadījumā laulības apliecība ir anulējama un nododama atpakaļ LELB Garīgā personāla un draudžu lietu daļai, laulātajiem izsniedzot jaunu apliecību.

16.   Garīdznieks rūpējas par to, lai ieraksti laulības apliecībā tiktu izdarīti salasāmā rokrakstā vai elektroniski.

17.   Par katru noslēgto civiltiesisko laulību garīdznieks izveido laulības lietu. Laulības lietā ietilpst:

a.       Iesniegums;

b.      Iesnieguma pielikumi;

c.       Dzimtsarakstu nodaļas izsniegta izziņa;

d.      Apliecinājums;

e.      Tiesas vai notāra lēmums par laulības šķiršanu, ja tāds ir.

18.   Saņemot tiesas vai notāra lēmumu par laulības šķiršanu garīdznieks izdara atzīmi laulības reģistra sadaļā “Papildinājumiem”, par šīs laulības šķiršanu.

 

IV.                Tiesības laulāt

19.   Tiesības reģistrēt laulības LELB draudzēs garīdzniekiem piešķir attiecīgās diecēzes bīskaps ar savu lēmumu.

20.   Garīdzniekiem ir tiesības laulāt tikai LELB piederošus savas draudzes locekļus. Izņēmuma gadījumos atļauts laulāt citas draudzes locekļus, par to šo noteikumu punktā nr.1 minētajam iesniegumam papildus jāpievieno attiecīgās draudzes garīdznieka rakstveida atļauja. Ir iespējams, ka viens no laulājamajiem pieder pie citas tradicionālās kristīgās konfesijas.

21.   Garīdzniekiem, ievērojot šo noteikumu nosacījumus, atļauts laulāt jebkurā LELB draudzē ar konkrētās draudzes garīdznieka piekrišanu. Laulājot ārpus savas draudzes, garīdznieks laulību var reģistrēt savas draudzes vai tās draudzes reģistrā, kurā laulā. Laulājot citā draudzē, garīdznieks lieto sev izsniegto laulības apliecību. Par apliecību izlietojumu ir atbildīgs garīdznieks, kuram tās izsniegtas.

22.   Diecēzes bīskaps šo noteikumu pārkāpuma gadījumā:

a.       Izsaka garīdzniekam rakstisku brīdinājumu;

b.      Atņem garīdzniekam tiesības laulāt uz konkrētu laiku;

c.       Atņem garīdzniekam tiesības laulāt uz nenoteiktu laiku.

 

V.                  Laulību apliecības

23.   Laulību apliecību veidlapas ir stingrās uzskaites dokumenti, kuru aizpildīšana noteiktā kārtībā apliecina laulības noslēgšanas faktu. Noslēdzot laulību, atļauts lietot tikai Tieslietu ministra apstiprinātu vienota parauga apliecības veidlapu.

24.   Garīdznieks ir atbildīgs par laulību apliecību veidlapu uzskaiti, glabāšanu un izlietošanu.

25.   Laulību apliecību veidlapas garīdznieki saņem LELB Garīgā personāla un draudžu lietu daļā.

26.   Par laulību apliecību pieņemšanu-nodošanu tiek sastādīts attiecīgs abpusēji parakstīts apliecinājums.

27.   Laulātie, laulības apliecības nozaudēšanas gadījumā, atkārtotu laulības apliecību var saņemt tikai Dzimtsarakstu nodaļā.

28.   Divas reizes gadā – par situāciju ar laulību apliecībāmuz 1. jūliju un uz 1. janvāri garīdznieki līdz 20. jūnijam un 20. decembrim iesniedz LELB Garīgā personāla un draudžu lietu daļā atskaiti par laulību apliecību izlietošanu. Ja garīdznieks nav ievērojis šajā punktā noteikto atskaites iesniegšanas datumu, tad viņam jaunas apliecības netiek izsniegtas.

29.    LELB pilnvarota persona par laulību apliecību veidlapu izlietošanu reizi pusgadā sniedz atskaiti LR Tieslietu Ministrijas Dzimtsarakstu departamentam un nosūta Tieslietu ministrijai sarakstu ar garīdzniekiem, kuriem bīskaps ir devis atļauju laulāt.

30.   Anulētās laulību apliecības garīdznieks kopā ar pārskatu par laulības apliecību izlietošanu par attiecīgo laika posmu nosūta vai nogādā personīgi LELB Garīgā personāla un draudžu lietu daļai kopā ar pavadvēstuli, kopijas eksemplārus paturot sev.

31.   Ja laulības apliecības veidlapa nozaudēta vai notikusi tās zādzība, garīdznieks nekavējoties par to paziņo LELB diecēzes bīskapam, policijai un Dzimtsarakstu nodaļai, konkrēti norādot nozaudētās vai nozagtās apliecības sēriju un numuru.

 

VI.                Konfidencialitāte

32.   Visu ar laulību noslēgšanu saistīto dokumentu saturs ir konfidenciāls un nav izpaužams trešajām personām, izņemot likumdošanā noteiktos gadījumus.

33.   Garīdznieks ir atbildīgs par to, lai nepiederošām personām nebūtu piekļuves laulību dokumentiem. Tāpat garīdznieks ir atbildīgs par draudzes darbinieku, kurš strādā ar šiem dokumentiem, informēšanu par konfidencialitātes ievērošanu.

34.   Laulības reģistrus draudze savā arhīvā glabā bez termiņa ierobežojuma.

 

VII.              Spēkā stāšanās

35.   Šie noteikumi stājas spēkā ar 2013.gada 3.aprīli un ir saistoši visiem LELB garīdzniekiem, kuriem attiecīgās diecēzes bīskaps ir piešķīris tiesības laulāt.

36.   Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, atdzīt par spēku zaudējušu LELB Konsistorijas 2002.gada 24.septembra izdoto Instrukciju LELB garīdzniekiem par laulību reģistrācijas kārtību un noteikumiem.

37.   Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, atdzīt par spēku zaudējušu LELB Konsistorijas 2002.gada 17.septembra izdoto Instrukciju mācītājiem par laulību apliecību lietošanu.

 

LELB Virsvaldes sekretārs                                                                                             Romāns Ganiņš

 
 Kontakti


 

Copyright 2006; Created by MB Studija »